Kent Ağları Buluşması

Kentler, ürettikleri değer ve sermaye hareketlerine yön verme potansiyelleri ile birbirleriyle yarıştıkları gibi ait oldukları ülkelere de uluslararası yarışta önemli fırsat kapıları açmaktadır.

Kentler üretim, tüketim, ticaret ve finans, politik ve sosyal ilişkiler, kültür ve sanat, inovasyon ve yeniden üretimin mekânlarıdır. Ulusal hükümetler ve uluslararası organizasyonların etkin olduğu alanlarda kentlerin de önemli birer aktör olarak yer aldıkları kuşku götürmez bir gerçektir. Diğer taraftan kentler, ulus ve uluslarüstü organizasyonların sebep olduğu veya çözüm üretemediği sorunlar konusunda belirgin işlevler üstlenebilecek aktörler olarak yeniden sahne alma eğilimindedirler.

İçinde bulunduğumuz dönemin “kentler çağı” olduğu vurgulanmaktadır. Kentler, ürettikleri değer ve sermaye hareketlerine yön verme potansiyelleri ile birbirleriyle yarıştıkları gibi ait oldukları ülkelere de uluslararası yarışta önemli fırsat kapıları açmaktadır. Bununla birlikte, politik sebeplerle uluslararası düzeyde yaşanan gerginlikler, dışlama, ayırımcılık, yabancı düşmanlığı gibi durumların ortadan kaldırılması ya da etkilerinin azaltılması noktasında kent diplomasisi etkili bir araç olarak öne çıkmaktadır. Bu bağlamda, belediye başkanlarının ve kentlerin diplomasi aktörleri olarak daha etkin rol almalarının çözüm yolundaki öncelikli adımlardan biri olduğu giderek kabul görmektedir.

Kentler hakkında teknoloji ve inovasyonun da etkisiyle oluşan veri yığınının anlamlı setlere dönüştürülerek analiz edilebilir ve karşılaştırılabilir bir yapıya kavuşturulması, bu yapının birlikte çalışmaya ve çözüm üretmeye olanak sağlayacak şekilde sistematize edilmesi önemlidir. Öte yandan kentlere dair çok sayıda mukayese sisteminin halen işler halde olduğu görülmekte ancak bu sistemlerin yeni bilgi, yaklaşım ve politikalarla güncellenmesi, bunun yanında da yeni ihtiyaçlara uygun veri tabanlarının oluşturulması gerekmektedir.

Bu anlamda, Kent Ağları Buluşması ile gerek küresel gerekse bölgesel ölçekte kentler arası ilişkileri küreselleşme, kent imgesi, gayrimenkul piyasası, kentsel mekânın üretimi gibi çeşitli perspektiflerden ele almakta, ayrıca kent ağları çalışmalarında oldukça önemli bir yer tutan nitel ve nicel araştırma yaklaşımları, kent verilerinin toplanması ve görselleştirilmesi, kentleri verilere dayalı değerlendirme sistemleri gibi konulara değinilmektedir.    

Kent Ağları Buluşması’nın ilki 2018 yılında “Küreselleşme ve Kent Ağları Buluşması”; ikincisi ise 2019 yılında “Kent Ağları Buluşması II: Değişim ve Veri Yönetimi” temaları ile gerçekleştirilmiştir. 

Daha fazla bilgi için Kent Ağları web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Siteye gidin

Diğer Etkinlikler

Tüm Etkinlikler