Yerel Yönetim Akademisi

Yerel Yönetim Akademisi (YYA), yerel yönetimler alanında mevzuat ve vizyon geliştirici çalışmalara alan açan özgün eğitim programları sunan uygulama odaklı bir akademidir.

YYA yaşanabilir, kapsayıcı, erişilebilir ve dayanıklı kentlerin inşası ve sağlıklı kentsel sistemlerin kurgusunda yerel yönetimlerin ve dolayısıyla belediyelerde görev yapan uzman ve yöneticilerin kritik rolünü temel alan bir yaklaşım benimser. Farklılaşan konu ve ölçeklerde tasarlanan eğitim programları ve bunlarla bağlantılı olarak planlanmış uygulama süreçlerini içeren bütüncül öğrenme programları aracılığıyla bilginin kent mekânında ve yerel yönetimlerin hizmet sunduğu tüm alanlarda karşılık bulmasını hedefler. Uygulama odaklı bir akademi olarak tasarlanan YYA, belediyelerin yetki alanındaki kentsel hizmetlerin niteliğini artırma hedefiyle çalışmalar yürütür. Ayrıca uluslararası kentsel gündemin belediyelerin çalışma pratiklerine entegrasyonunu sağlamak amacıyla belediyelerin ihtiyaç ve ölçeklerini gözeterek farklı mekanizmalar üretir.

YYA Öğrenmeye Nasıl Yaklaşır?

Uygulayarak Öğrenme

YYA, kente temas eden ve uygulamaya dönüşen eğitimler kurgulamayı amaçlar, teorik bilgiyi kentsel düzlemde uygulamaya ve politikaya dönüştürecek araçları araştırır ve uygular. YYA, eğitimlerin salt zaman ve mekanla sınırlı ve tek yönlü bir aktarım olmasının ötesine geçerek belirli eğitimleri, atölyeler, teknik destek ve projeler ile destekleyerek bilginin mekânsal ve toplumsal düzeyde etkisini artırmayı hedefler.

İş Birliğinden Öğrenme

YYA tarafından hazırlanan bütüncül öğrenme programları, tasarımdan eğitimlerin tamamlanma aşamasına dek geçen sürecin bütününe yayılmış bir iş birliği ve ortaklıklar örüntüsüne sahiptir. Eğitim programları, konusunda uzman kişi ve kurumlar ile birlikte tasarlanır. Her bir eğitim programında ilgili alanda çalışma yürüten belediye çalışanları ile konunun uzmanları arasında bağlantı kurulmasına zemin sağlayacak bir etkileşim alanı inşa etmeyi hedefler.

Birbirinden Öğrenme

YYA, en etkili öğrenme araçlarından biri olarak “birbirinden öğrenme” pratiklerini merkeze alan bir işleyişle çalışır. Bu nedenle YYA özgün eğitimlerinde belediyelerin ilgili alanda öne çıkan uygulamalarına ilişkin deneyim paylaşımlarına yer verir. Belediyelerin belirli çalışma alanlarında karşılaştığı zorlukların üstesinden gelme pratiklerinin paylaşımına, deneyimlerin görünürlüğüne ve belediyelerin birlikte hareket etmesinin gücüne değer atfeden bir yaklaşım benimser. Bu doğrultuda belediyelerin birbirinden öğrenmesinin yolunu açan özgün eğitim programları, MBB’nin personel değişim ve deneyim paylaşım programı Mentor ile de destekler.

YYA Hangi Araçları Kullanır?

Özgün Eğitim Programları

YYA, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman kişi ve kurumlar ile iş birliği yaparak MBB üyesi belediyelerin ihtiyaçlarına yönelik özgün eğitim programları oluşturur. İlgili konuyla belediyelerin çalışma pratiklerinin kesiştiği alanlar analiz edilerek programlar modüllere ayrılır. YYA tarafından tasarlanan özgün eğitim programlarının her birinde konuya dair deneyimlerini aktaran belediyelere ait bir modül yer alır.

Yenilikçi Öğrenme Araçları

YYA, yeni araçlar denemeye açıktır ve eğitim programlarının etkili ve bilgilerin kalıcı olması maksadıyla yetişkin öğrenmesi alanında çalışmalar sürdürür, farklı eğitim yöntemlerini araştırır. YYA kapsamında düzenlenen eğitim programları, teorik eğitimlerin yanı sıra çalıştaylar, atölye çalışmaları, grup çalışmaları, saha gezileri, ciddi oyunlar gibi yöntemler başta olmak üzere birçok inovatif öğrenme yöntemi içerir.

Etki Potansiyeline Sahip Hedef Kitlesi

YYA bünyesinde tasarlanan özgün eğitim programları için eğitimdeki kazanımlarını kendi belediyesine ve belediyesinin kapsamakta olduğu yerleşim yerine yansıtabilecek nitelikte katılımcılara ulaşmak önem taşır. Bu nedenle kontenjanı sınırlı olan eğitim programlarının katılımcıları başvuru ve değerlendirme süreçleri ile belirlenir. Bu yöntem sayesinde eğitimin etkilerini belediyesinin çalışmalarına aktaracak ve değişim yaratacak kişilere ulaşılır.

Kurumlar ve Birimler Arası Çalışma

YYA, belediyeler bünyesinde birimler arası diyalog ve çalışma ortamına katkı sunmayı, üye belediyelerin farklı birimlerinin katkılarıyla projeler üretmesini sağlamayı, belediyelerin disiplinler arası çalışma pratiklerini benimsemesini teşvik etmeyi amaçlar. Bu sebeple YYA özgün eğitim programlarında, farklı birimlerde görev yapan katılımcıların oluşturduğu ekiplerle başvuru yapan belediyeler önceliklendirilir.

Ölçülebilir ve Veri Odaklı Eğitim Süreçleri

YYA, katılımcıların eğitim programı öncesinde ve sonrasında doldurdukları formlar ile belediyelerin mevcut durum ve ihtiyaçlarına yönelik veri toplar ve gelecek programlarını bu veriler doğrultusunda planlar.

Eğitim Etki Analizi

Uygulama odaklı bir akademi olmanın getirdiği bir diğer sorumluluk alanı ise eğitimler sonrasında söz konusu alanda desteğe ihtiyacı olan belediyeler ve katılımcılarla diyaloğu korumak ve eğitimin etki ve çıktılarının kaydedilebileceği bir takip sistemi inşa etmektir. Bu nedenle YYA, bazı eğitimlerden sonra katılımcılarla belirli periyotlarla izleme toplantıları yapar, belediyelerin yürüttüğü süreci takip ederek destek duydukları alanlarda gerekli araçları sağlamaya çalışır.