Eğitim

Marmara Belediyeler Birliği, yerel yönetimlerin sunmakta olduğu hizmetlerde kalite ve verimliliğin arttırılması, kaynakların ekonomik bir şekilde kullanılması, mevcut potansiyelin ortaya çıkarılması, kaynakların kurumun amaç ve hedefleri doğrultusunda seferber edilmesi ve iyileştirilmesi, insan kaynağını seçme ve yetiştirme süreçlerinin nitelikli hale getirilmesi hedefi doğrultusunda; üniversiteler, kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası düzeyde uzmanlarla işbirliği yaparak ortak programlar geliştirmektedir.

Bu çerçevede; yerel yönetimler alanında mevzuat, kişisel gelişim, ileri yöneticilik, yönetim ve sistem geliştirme, iyi uygulama örnekleri başta olmak üzere; uygulamaya dönük olarak, belediye çalışanlarının bilgi, beceri ve yetkinliklerinin artırılması ve uygulamadaki sorunların çözülmesine yönelik eğitim faaliyetleri yapılmaktadır.

Yapılan eğitimlerde temel hedef; eğitimlerin belirli bir disiplin ile verilerek sertifikalandırılması ve belediye çalışanlarının niteliğinin arttırılarak belediyelerin kurumsal kapasite gelişmelerine katkıda bulunmaktır. Bu çerçevede genel olarak üç düzeyli bir eğitim programında bahsedilebilir:

  • Hizmet İçi Eğitim Programları: Talep eden kuruma yapılan eğitim ihtiyaç analizi neticesinde belirlenen eğitim konularının gerçekleştirildiği uygulama eksenli eğitim programlarıdır.
  • Genel Katılıma Açık Eğitim Programları: Güncel mevzuat değişikleri neticesinde veya ihtiyaç duyulan konuların belirlenerek düzenli olarak üye il merkezlerinde anlatıldığı, genel katılıma açık düzenlenen eğitim programlarıdır.
  • Sertifikalı Eğitim Programları: Paket program tarzında eğitimler olup disiplinler arası bir yaklaşımla farklı ders başlıklarından oluşan, genellikle birkaç hafta ya da daha uzun bir dönemi kapsayan, katılımcıların belirli bir alanda uzmanlıklarının geliştirilmesini ve ufuklarının açılmasını hedefleyen ve katılım sonunda sertifika verilen eğitimlerdir.
  • Yönetici Yetiştirme Programları: Belediyelerde yönetici pozisyonunda bulunanlar ile yönetici adayları için kurumun hedef ve beklentilerinin küresel gelişmeler ile birlikte ele alınarak kişi, grup ve kuruma özel hazırlanan programlardır.