Veri ve Teknoloji Merkezi

Veri ve Teknoloji Merkezi (VTM); veri ve yönetimi, dijitalleşme, akıllı şehirler ve kent teknolojileri gibi alanlarda çeşitli çalışmalar yürütür.

Veri ve Teknoloji Merkezi (VTM), veri ve yönetimi, dijitalleşme, akıllı şehirler ve kent teknolojileri gibi alanlarda araştırma ve yayınların hazırlanması, bu alanda farkındalık ve yetkinlik kazandırıcı eğitim ve etkinliklerin düzenlenmesi, iyi uygulamaların yaygınlaştırılması, etkin işbirliklerinin sağlanması, projeler üretilmesi ve kurumların bu alanlardaki kapasitelerinin geliştirmesine yönelik çalışmalar yürütmektedir.

Veri ve Teknoloji Merkezi, bu amaçlar doğrultusunda;

  1. Bahsi geçen alan ve konularda ulusal ve uluslararası sempozyum, kongre, konferans, panel, seminer, çalıştay ve atölye çalışmaları düzenler.
  2. Veri ve yönetimi, politikaların kanıta dayalı bir şekilde oluşturulması konularında farkındalık ve yetkinliklerin kazandırılması için gerekli çalışmaları gerçekleştirir.
  3. MBB’nin çalışma ve faaliyetleri için hazırladığı, topladığı ve yararlandığı veri ve kaynaklara yönelik çalışmalar yapar.
  4. Kentsel verilerden hareketle rapor ve benchmarking gibi çalışmalar hazırlar, endeksler üretir.
  5. Veri, dijitalleşme, akıllı şehirler gibi çalışma alanları kapsamında mevcut ağlar içinde yer alır, ihtiyaç duyulan ağların oluşturulmasında rol oynar ve üye belediyeleri ilgili ağlarda buluşturur, temsil eder.
  6. İlgili alanlarda ulusal ve uluslararası boyutta güncel gelişme ve çalışmaları takip ederek iyi uygulamaların yaygınlaştırılması için gerekli çalışmaları yürütür.
  7. İlgili alanlarda ihtiyaç duyulan konularda bilgi ve deneyim paylaşımı için aktörler arasında köprü kurar, eğitimler düzenler, danışmanlık verilmesine katkı sunar.