Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği Merkezi

Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği Merkezi (SİM), sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği alanında kentsel ulaşım, enerji ve binalar, arazi kullanımı ve biyoçeşitlilik, su ve atık su, atık, tarım ve gıda temalarını odağına alarak yönetişim finans ve dijitalleşme boyutlarıyla çalışmalar yürütür.

Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği Merkezi (SİM), sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği alanında kentsel ulaşım, enerji ve binalar, arazi kullanımı ve biyoçeşitlilik, su ve atık su, atık, tarım ve gıda temalarını odağına alarak yönetişim finans ve dijitalleşme boyutlarıyla çalışmalar yürütür, üyelere bu konuda rehberlik eder ve destek sağlar.

Bu doğrultuda;

  1. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın yerelleştirilmesi konusunda MBB üyelerine rehberlik eder, üyelerin bu alandaki çalışmalarını destekler ve üyelerin Gönüllü Yerel Gözden Geçirme Raporları’nı (VLR) hazırlamalarına katkı sağlar.
  2. İklim değişikliğinin kısa, orta ve uzun vadede oluşturacağı etki ve sonuçları analiz ederek başta ulaşım, mekânsal planlama, biyoçeşitlilik, binalar, enerji, su ve atık su, tarım ve gıda, atık yönetimi alanlarında olmak üzere kentsel ve bölgesel düzeyde politika önerileri geliştirir.
  3. Yeşil dijital dönüşüm çabalarının destekler, farklı sektörlerin katılımıyla ortak etkinlikler yapar, raporlar yayımlar.
  4. Küresel gündem ve ulusal hedefleri takip ederek farklı düzeylerde analiz, bilimsel çalışmalar ve bilinçlendirme çalışmaları yapar.
  5. İklim politikasının yönetsel, ekonomik, hukuki, teknolojik ve toplumsal başta olmak üzere farklı boyutlarıyla etkilerini inceler ve öneriler geliştirir.
  6. Sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konusunda uluslararası ağlar ve kuruluşlarla iş birliği geliştirir.
  7. Kamu kurumları, özel sektör kuruluşları, üniversiteler, meslek kuruluşları, düşünce kuruluşları, finans kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ve ilgili diğer paydaşlarla iş birliği içinde bütüncül ve kapsamlı iklim politika önerileri geliştirir.
  8. Sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği politikalarının sanayi, tarım, turizm, üretim, ihracat, istihdam gibi alanlar üzerindeki etkilerine ilişkin araştırmalar yapar, bu alanlarda iyi uygulamaları ödüllendirir ve yaygınlaştırır.
  9. İklim değişikliği ve afetlere yönelik kentsel dayanıklılığı artırıcı çalışmalar yapar.