Yönetim Geliştirme Merkezi

Yönetim Geliştirme Merkezi; yerel yönetimlerin kurumsal kapasite geliştirme çalışmalarını desteklemek amacıyla kurulmuştur.

Bu çerçevede, Yönetim Geliştirme Merkezi çatısı altında akademisyen ve uygulamacıları bir araya getirerek, kuruluşların yönetim sistemlerinin iyileştirilmesine yönelik eğitim, araştırma, deneyim paylaşım toplantıları, çalıştay, panel, sempozyum, konferans gibi faaliyetlerin yürütülmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, yine konu ile ilgili akademisyen ve uygulamacıların katkısı ile yerel yönetim birimlerinin bu alanda kıyaslama yapabilecekleri, iyi uygulamaların yer aldığı bir havuzun ve değerlendirme kriterlerinin oluşturulması da planlanmaktadır.

Diğer taraftan, kurulan yönetim sistemlerinin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için kurumlarda farklı görev tanımları ve rollere sahip olan yöneticilerin yetiştirilmesi de stratejik öneme haizdir. Günümüzde kurumların yöneticilerden beklentileri, sadece mevzuatı bilmek ve uygulamaktan ibaret değildir. Yöneticilerden daha geniş bir bakış açısıyla, dünyadaki gelişmeleri ve şehrin önündeki fırsatları fark ederek, kurumun strateji, değer ve yaklaşımlarını oluşturmaları ve bunları çeviklikle uygulama ve çalışanlarına ve ekiplere yayma becerisi göstermeleri beklenmektedir. Bu gerekliliğin farkında olarak, Yönetim Geliştirme Merkezi bünyesinde disiplinler arası bir yaklaşımla, yöneticilerin takım kurma, takım çalışması, takım yönetimi, iletişim becerileri, karar alma, problem çözme, motivasyon, zaman yönetimi, proje yönetimi, liderlik, etkili sunuş, protokol kuralları gibi konularda eğitilerek liderlik ve yönetim becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Ayrıca, yukarıda sayılan amaçlar çerçevesinde, MBB bünyesinde etkili bir yönetim danışmanlığı sisteminin geliştirilmesi hedeflenmektedir.