17.06.2022

Veri 101: Yerel Yönetimler İçin Veriye Giriş Eğitimi Düzenlendi

Marmara Belediyeler Birliği ve Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) iş birliği ile 14-15-16 Haziran 2022 tarihlerinde yerel yönetimlerde veri kullanımı ve veriye dayalı politika üretimine ilişkin bilgi birikimini artırmak amacıyla çevrim içi “VERİ 1 0 1: Yerel Yönetimler için Veriye Giriş” eğitimi gerçekleştirildi. Veri ve veri bilimine ilişkin giriş eğitiminin yanı sıra kentin farklı paydaşlarının ve yerel yönetimlerin veri konusundaki çalışmalarının ve deneyimlerinin paylaşımını odağına alan eğitim programını, yerel yönetimler, özel sektör, akademi, STK gibi çeşitli sektörlerden ve farklı disiplinlerden birçok katılımcı takip etti.

Başta yerel yönetimler olmak üzere veri kullanımının ve yönetiminin temelleri ve verinin kanıta dayalı politika üretiminde bir araç olarak kullanım potansiyeli konusunda vizyon, beceri ve kapasite gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan eğitim programının her modülünde veriye ilişkin farklı bir soruya cevap arandı. 14 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilen ve “Veri Nedir? Bize Ne Söyler” sorusu üzerinden ilerleyen “CTRL+F: ‘Veri’ I Veriye Bir Bakış” isimli giriş eğitiminde, Yapay Zeka ve Kodlama Eğitmeni Engin Deniz Alpman katılımcılara veri, veri bilimi, verinin özellikleri ve veri türleri konularına ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Veri bilimi alanında ilerlemek isteyen katılımcılar için veri analisti, istatistikçi, veri mühendisi ve makine öğrenmesi mühendisi gibi meslek gruplarının uzmanlık alanlarından ve uygulama sahasındaki rollerinden bahsedildi. Veri bilimine bir giriş niteliğinde planlanan eğitimde, makine öğrenmesi, makine öğrenmesinin işleyiş mantığı ve sağladığı avantajlar hakkında aktarımlar gerçekleştirildi.

15 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşen ve iki bölümden oluşan “CTRL+A | Herkes için Veriye Dayalı Karar Alma” başlıklı ikinci modül ise TESEV Araştırma Direktörü Itır Akdoğan tarafından verilen ve  yerel yönetimlerin elde edilmiş veriyi kullanma ve bu verilerin politikaya dönüşme süreçlerini açıklayan eğitim ile başladı. “Karar Alıcılar Veriyi Nasıl ve Neden Kullanmalı?” sorusu etrafında şekillenen eğitimde, mahalle ölçeğinde veri toplamanın önemi, verinin politikaya dönüşmesi, açık verinin sağladığı imkanlar ve belediyelerin yetki alanlarındaki tüm bileşenleri kapsayacak politikaları üretme süreçlerinde verinin sunduğu olanaklar masaya yatırıldı. Yerel yönetimlerin kentin tüm paydaşlarıyla iş birliği yapmasının önemine ve yöntemlerine de değinilen eğitimde, veri çalışmalarında benimsenmesi gereken ilkeler uluslararası veri platformlarından örneklerin paylaşılması yoluyla detaylı biçimde aktarıldı.

Itır Akdoğan tarafından verilen eğitimin ardından başlayan “CTRL+A | Farklı Aktörlerden İyi Uygulama Örnekleri” başlıklı ikinci bölümde, kentin farklı paydaşlarının veriyi kullanma yöntemleri ve süreç tasarımları üzerinde duruldu. Kentin Farklı Paydaşları Veriyi Nasıl Kullandı?” sorusu ekseninde ilerleyen ve sivil toplum kuruluşları, merkezi yönetim ve akademinin kentsel veriyi merkeze alan çalışmalarının aktarımına sahne olan programda yürütülen veri çalışmalarının kentsel politikalar ve kentsel yaşayış üzerinde yarattığı etkiler açıklandı. TÜİK İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri Grup Başkanı Hakan Yazıcıoğlu tarafından Türkiye’nin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile ilişkili verilerinin nasıl toplandığı ve yönetildiği, konu hakkındaki çalışmalar ve gelecekteki projelerden bahsedildi. İNGEV Yönetim Danışmanı Neslihan Sezer ve İNGEV Veri Analisti Berna Yaman Şahin tarafından İNGEV bünyesinde yürütülen İnsani Gelişme Endeksi (İGE) çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulunulurken bu çalışmaya katılan belediyelerin ilgili veriler sayesinde yıllar içerisinde gelişim ve başarılarını görmelerini mümkün kılacak portal çalışmalarından bahsedildi. TESEV Proje Koordinatörü Bürge Elvan Erginli, Proje Yürütücüsü Ebru Ayşegül Gügüş ve Proje Asistanı Gizem Fidan sırasıyla Mor Haritam, MoDeL, Kent95 projeleri hakkında aktarımlarda bulunurken ilgili platformları websiteleri üzerinden tanıttı. Bu platformların kullanım yöntemleri ve araçlarının detaylı tanıtımının ardından söz konusu projelerin kentsel yaşayış üzerindeki olumlu etkileri irdelendi ve karar vericilerin politika geliştirme süreçlerinde sahip olduğu etki örnekler üzerinden açıklandı. Farklı kent paydaşlarının başarılı uygulamalarının aktarıldığı programda son olarak Pratt Institute’ta Öğretim Görevlisi olan Can Sucuoğlu New York kentinin veri kullanımı ve politikalarının kentsel politika, faaliyet ve veri ekosistemine yansımalarını, toplumun bu konu hakkındaki talep ve yaklaşımlarını uluslararası düzlemde karşılaştırmalı olarak aktardı.

Eğitimin üçüncü ve son günü olan 16 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilen “F1: Yardımı Görüntüle I  Belediye Deneyim Paylaşımı” modülünde “Nereden başlamalı? Nasıl İlerlemeli” sorusu ekseninde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Erol Özgüner, Bursa Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanı Cüneyt Taşkesen, Bağcılar Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Cüneyt Yılmaz ve Bayrampaşa Belediyesi Bilgi İşlem Uzmanı Gökhan Cantaş tarafından kapsamlı sunuşlar gerçekleştirildi. Oturum kapsamında kente ve yurttaşlara yönelik faaliyet ve hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesinde kullanılan veriler, bu verilerin toplama ve yönetiminde benimsenen yöntemler, ilgili verilerin kentsel politikaların üretilmesinde nasıl karşılık bulduğu ve hangi mekanizmaların işlediği konusunda deneyim paylaşımında bulunuldu. Belediyelerin veri çalışmalarında kazandığı başarıların yanı sıra dijitalleşme ve veri yönetimi konusunda karşılaşılan aksaklıkların ve söz konusu problemleri çözüme ulaştıran süreçlerin de paylaşıldığı oturum benzer sorunlarla karşılaşabilecek belediye ve farklı kurumlara yönelik pek çok öneri paylaşıldı.

MBB bünyesinde faaliyet gösteren “Yerel Yönetim Akademisi” ve “Veri ve Teknoloji Merkezi” bünyesinde yerel yönetimlere verinin kullanımı ve potansiyeli konusunda farkındalık kazandırmayı ve veriye dayalı politika üretimine dair süreçler için gerekli temel becerileri edindirmeyi amaçlayan eğitim, seminer, çalıştay ve çeşitli faaliyetler gerçekleştirilmeye devam edecek.