01.09.2018

II. Kentsel Morfoloji Sempozyumu

II. Kentsel Morfoloji Sempozyumu, 31 Ekim-2 Kasım 2018 tarihleri arasında, İTÜ Mimarlık Fakültesi (Taşkışla)’nde İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara Belediyeler Birliği ve Kent ve Toplum Çalışmaları Derneği işbirliği ile gerçekleştirilecek.

Sempozyumda “değişim” olgusunun kent, mekân ve biçim üzerindeki etkilerinin farklı ölçek, tarihsel süreç ve yaklaşımlar doğrultusunda irdelenmesi ve Türkiye’de/dünyada yer alan, farklı dinamikler doğrultusunda değişim süreci geçiren kentlerin morfolojik yapıları üzerinden bir tartışma geliştirilmesi hedeflenmektedir.

 Elde edilecek sonuçların kentlerin nitelik kazanmasına yönelik planlama ve tasarım politikalarının geliştirilmesine katkı sağlaması, geliştirilecek tartışma ile yalnızca yerel düzeyde değil uluslararası düzeyde de kentsel morfoloji alanına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Sempozyum çağrılı olup araştırmacılar tarafından özetleri gönderilen çalışmaların Sempozyum Bilim Kurulu tarafından değerlendirilmesine bağlı olarak programlandırılacaktır.

Sempozyum Temaları:
- Morfolojik yapı değişimi: kuram ve teknikler
- Kentsel morfoloji ve planlama/mimarlık/tasarım
- Morfoloji okulları, analiz teknikleri ve sayısal yöntemler
- Kent formunda tarihsel değişimler
- Kent yapısında üst ölçekli değişimler
- Kentsel büyüme ve çeper kuşaklar
- Kırsal tipoloji ve değişen morfolojik yapısı
- Kentsel dönüşüm ve yenileme
- Değişim ve toplum, aktörler ve yönetim
- Kamusal alan ve mekânın sosyal kullanımı
- Kentsel morfoloji ve mekânsal algı
- Teknolojik yenilikler ve morfolojik değişimler
- Savaş ve afet sonrası kent formunda değişim
 Sempozyum ile ilgili detaylı bilgiye https://kentselmorfolojisempozyumu2018.wordpress.com/ adresinden ulaşabilirsiniz.

1/6