09.02.2022

Etkin İklim Politikaları: Yerelde Enerjinin Dönüşümü Semineri Gerçekleşecek

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) “Etkin İklim Politikaları: Yerelde Enerjinin Dönüşümü” seminerini 15 Şubat 2022’te 14.00-16.30 saatleri arasında Marmara Belediyeler Birliği Hızırbey Çelebi Salonu'nda gerçekleştirecektir.

Ülkemiz hem sera gazı emisyonlarının azaltım politikalarının belirlenmesi hem de iklim değişikliğinin etkilerine karşı dirençli olmak adına uyum stratejilerinin geliştirilmesi için 2015 yılında taraf olduğu Paris İklim Anlaşmasını 2021 yılında onaylamış ve 2022 yılı sonuna kadar Ulusal Katkı Beyanını bu doğrultuda güncelleyeceğini Uluslararası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) 26. Taraflar Konferansında uluslararası kamuoyuyla paylaşmıştır. Bu bağlamda ulusal sera gazı emisyonları içerisinde yaklaşık %75’lik paya sahip olan enerji sektörü hem azaltım stratejileri içerisinde hem de enerji arzının sürdürülebilirliği bakımından uyum stratejileri içerisinde çok önemli bir yeri bulunmaktadır.

Enerji kaynaklı emisyonların azaltılmasının yanı sıra enerji temininde dışa bağımlılığın ve enerji tüketimine bağlı giderlerin azaltılması bakımından enerji verimliliği operasyonlarının çok boyutlu fonksiyonları bulunmaktadır. Yerel yönetim faaliyetlerini de kapsayan kamunun enerji tüketimlerinde yaklaşık %40 seviyesinde bir verimlilik potansiyelinin olduğu ifade edilmekte ve Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında kamuda enerji verimliliği ile binalarda enerji performansına yönelik yol gösterici nitelikte düzenlemeler hayata geçirilmiştir.

Gerek söz konusu düzenlemelerin yerelde iklim değişikliği politikaları açısından öneminin anlaşılması gerekse enerji yoğun yerel yönetim hizmetlerinde uygulanabilirliğinin paylaşılması ve bu konuda elde edilecek ekonomik kazanımların ne boyutlarda olabileceğinin anlaşılması açısından gerçekleştirilecek seminere katılmak için 14 Şubat’a kadar kayıt olunması gerekmektedir.

Su temini terfi merkezleri, içme suyu arıtma prosesleri, su dağıtım hatları, atıksu arıtma tesisleri gibi enerji yoğun hizmetleri sağlayan su ve kanalizasyon idarelerinin, yol yapım ve bakım süreçlerinde imalat yapan belediye iştiraklerinin, aydınlatma hizmetleri sunan birimlerin, çok sayıda binada faaliyette olan eğitim, kültür, sanat merkezleri ile sosyal hizmetlere ilişkin birimlerin bahsi geçen seminerden istifade ederek enerji tüketimlerini ve giderlerini önemli ölçüde azaltabileceği değerlendirilmektedir.

Taslak programa ekten ulaşabilirsiniz.

Kayıt için tıklayınız.

Etkin İklim Politikaları: Yerelde Enerjinin Dönüşümü

Tarih: 15 Şubat 2022

Saat: 14.00-16.30

Yer: Marmara Belediyeler Birliği Hızırbey Çelebi Salonu

taslak_program_Etkin İklim Politikaları Yerelde Enerjinin Dönüşümü