17.01.2018

696 Sayılı Khk Kapsamında Şirket Bilgileri ve Yeni Kurulacak Şirketler


T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

Sayı : 85373441-250-E.1075                                                                                    11/01/2018                      
Konu : 696 Sayılı KHK Kapsamında Şirket Bilgileri ve Yeni Kurulacak Şirketler

       696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 24/12/2017 tarih ye 30280 sayılı Resmi Gazete'de, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında calıştırılmakta olan işçilerin Sürekli işçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde işci Statüsüne Gecirilmesine iliskin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar ise 01/01/2018 tarih ye 30288 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
      696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 126 ncı maddesi ile 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen Ek 20 nci ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasları belirleyen tebliğin 28 inci maddelerinde il özel idareleri, belediyeler ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ve belediye bağlı kuruluşlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve Kamu İhale Genel Tebliği 78 inci madde hükümleri kapsamında hizmet alımı yöntemiyle calıştırılan personelin bu idarelerin doğrudan doğruya veya dolaylı olarak birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarıdan fazlasına sahip olduğu şirketlerde işçi statüsünde istihdam edilmelerine ilişkin hükümlere yer verilmiştir.
      Bu doğrultuda;
      1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 20 nci maddesinin “İl özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri 4/1/2002 tarihli ye 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesindeki limit ve şartlar ile 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendindeki sınırlamalara tabi olmaksızın doğrudan hizmet alımı suretiyle birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası bu idarelere ait ve halen bu kapsamda hizmet alımı yaptığı mevcut şirketlerinden birine ….. gördürebilir.” hükmü ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasları belirleyen tebliğin 28 inci maddesinin " (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 24 üncü madde ile tanınan İşçi statüsüne geçirilme hakkından yararlanılabilmesi için; il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları, il özel idareleri ve belediyelerin üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının  doğrudan doğruya veya dolaylı olarak birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketlerde 4734 sayılı Kanun ye diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılması gerekmektedir. (2) Bu bölümde geçen idare veya idarenin şirketi ibaresinden, birinci fıkrada belirtilen idare veya şirketler anlaşılır.” Hükmü doğrultusunda il özel idareleri, belediyeler ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ile belediye bağlı kuruluşlarını doğrudan doğruya veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketi olanların bilgilerine ulaşabilmek için ekte gönderilen Tablo-1, Tablo-2, Tablo-3 ve Tablo-4 ilgili idaresince doldurularak ve yetkili makamlarca imzalanarak Valiliğine gönderilecektir. Gelen bilgilerin Valilik tarafından il düzeyinde aynı tablo formatında ve excel formatında icmal edilerek 22 Ocak 2018 tarihine kadar Bakanlığımıza iletilmesi,
      2) İl özel idareleri, belediyeler ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ile belediye bağlı kuruluşlarının  doğrudan doğruya veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketi olmayıp yeni şirket kurmak zorunda olanlar, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı özelleştirme uygulamaları hakkında kanunun 26 ncı maddesinin son fıkrasında belirtilen “belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birlikler tarafından ticari amaçla faaliyette bulunmak üzere ticari kuruluşlar kurulması, mevcut veya kurulacak şirketlere sermaye katılımında bulunması, Bakanlar Kurulu’nun iznine tabidir.” Hükmü gereğince 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de öngörülen amaçlara ulaşmak adına münhasıran bu amaçla kurulacak olan şirketler için alınacak Bakanlar Kurulu Kararı’na esas teşkil etmek üzere yazımız ekinde yer alan yeni şirket kurulması için istenecek belgeler şirket kuracak olan il özel idareleri, belediyeler ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ile belediye bağlı kuruluşlarınca yine yazımız ekinde gönderilen örneklere uygun şekilde hazırlanıp ekte gönderilen Tablo-5, Tablo-6, Tablo-7 ve Tablo-8’e doldurularak Valiliğine gönderilecektir. Vali tarafından Vali Yardımcısı Başkanlığında kurulacak komisyon marifetiyle yapılacak kontrollerin ardından belgeleri tamamlanmış olanların bilgilerinin (belgeler Bakanlığımıza gönderilmeksizin Valiliğimizce muhafaza edilecektir.) Valilik tarafından il düzeyinde aynı tablo formatında ve excel ortamında icmal edilerek 15 Şubat 2018 tarihine kadar bakanlığımıza iletilmesi,
      3) Yeni şirket kuracak olan il özel idarelerinin ve nüfusu 50.000’den fazla olan belediyeler ile belediye bağlı kuruluşlarının anonim veya limited şirket, nüfusu 50.000’den az olan belediyelerin ve 35 kişiden az işçi statüsünde personel istihdam edecek mahalli idare birliklerinin limited şirketi kurmaları,
      hususunda bilgi ve gereğini önemle rica ederim.                                                                                                          Süleyman SOYLU
Bakan 
Ek:
1-Ek Tablolar
2-Örnek Meclis Kararı
3-Örnek Gerekçe Raporu
4-Örnek Anonim Şirket Sözleşme Taslağı
5-Örnek Limited Şirket Sözleşme Taslağı
6-Yeni Şirket Kurulması İçin İstenecek Belgeler

Ekler

Diğer İçerikler Duyuru

Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA Ödülleri Başvurulara Açıldı
#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA Ödülleri Başvurulara Açıldı

11.06.2024 Devamını Okuyun >
Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA Ödülleri Başvurulara Açıldı
#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA Ödülleri Başvurulara Açıldı

11.06.2024 Devamını Okuyun >
Marmara Denizi Masası İle Kamu, Özel Sektör, Akademi ve Sivil Toplum Temsilcileri Bir Araya Geldi
#MarmaraDenizi#Kentleşme#ÇevreYönetimi

Marmara Denizi Masası İle Kamu, Özel Sektör, Akademi ve Sivil Toplum Temsilcileri Bir Araya Geldi

07.06.2024 Devamını Okuyun >
Marmara Denizi Masası İle Kamu, Özel Sektör, Akademi ve Sivil Toplum Temsilcileri Bir Araya Geldi
#MarmaraDenizi#Kentleşme#ÇevreYönetimi

Marmara Denizi Masası İle Kamu, Özel Sektör, Akademi ve Sivil Toplum Temsilcileri Bir Araya Geldi

07.06.2024 Devamını Okuyun >
Şangay Ödülleri İçin Başvurular Başladı
#Kentleşme#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Şangay Ödülleri İçin Başvurular Başladı

05.06.2024 Devamını Okuyun >
Şangay Ödülleri İçin Başvurular Başladı
#Kentleşme#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Şangay Ödülleri İçin Başvurular Başladı

05.06.2024 Devamını Okuyun >
 “Marmara Denizi Masası” Kuruluyor

“Marmara Denizi Masası” Kuruluyor

31.05.2024 Devamını Okuyun >
 “Marmara Denizi Masası” Kuruluyor

“Marmara Denizi Masası” Kuruluyor

31.05.2024 Devamını Okuyun >
Lisansüstü Çalışmalar Odağında Marmara Denizi Webinarı Düzenlenecek
#ÇevreYönetimi

Lisansüstü Çalışmalar Odağında Marmara Denizi Webinarı Düzenlenecek

29.05.2024 Devamını Okuyun >
Lisansüstü Çalışmalar Odağında Marmara Denizi Webinarı Düzenlenecek
#ÇevreYönetimi

Lisansüstü Çalışmalar Odağında Marmara Denizi Webinarı Düzenlenecek

29.05.2024 Devamını Okuyun >
Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 Dönemi İkinci Teklif Çağrısı Başvuruları Başladı
#YerelKalkınma

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 Dönemi İkinci Teklif Çağrısı Başvuruları Başladı

27.05.2024 Devamını Okuyun >
Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 Dönemi İkinci Teklif Çağrısı Başvuruları Başladı
#YerelKalkınma

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 Dönemi İkinci Teklif Çağrısı Başvuruları Başladı

27.05.2024 Devamını Okuyun >