21.05.2020

3194 Sayılı İmar Kanunu ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Online Eğitim Programı Başlıyor

MBB Yerel Yönetim Akademisi tarafından düzenlenen ve 4 ayrı dersten oluşan “3194 sayılı İmar Kanunu ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği” online eğitim programı, İnşaat Mühendisi Abdurrahman Keleş’in eğitmenliğinde 02–12 Haziran tarihleri arasında saat 14.30’da gerçekleştirilecek.

3194 sayılı İmar Kanunu ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ve alt başlıklarının ele alınacağı eğitim programında; yapı denetimi, ceza maddeleri, istinat duvarları ve yapı belgeleri konularına detaylı bir şekilde değinilecektir. 4 dersten oluşan bu eğitim programına belediyelerin İmar ve Şehircilik, Fen İşleri vb. müdürlükleri çalışanları katılım gösterecektir.

Kayıt için tıklayınız. Kaydın ardından katılım bilgileri tarafınıza iletilecektir.

3194 sayılı İmar Kanunu ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Online Eğitim Programı
Tarih: 02-12 Haziran
Saat: 14.30
Mecra: Zoom ve Youtube (YouTube.com/MarmaraTV)

PROGRAM
02.06.2020 Salı / Saat: 14.30-16.30
Eğitim konuları
-Güncel mevzuat değişikliklerinin yorumu
-PAİY süreçleri
-PAİY Geçici maddeler
-PAİY Genel ilkeler
-Özetle 3194 sayılı İmar Kanunu
-4708 sayılı Kanunun amacı ve son değişiklikler
-Yapı denetim muafiyetleri
-Yapı Sahipleri ile Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usül ve Esaslara Dair Tebliğ hakkında bilgilendirme
-Mimari proje onayından önceki ve sonraki süreçler
-Proje müellifinin, yapı denetim kuruluşlarının ve ilgili idarelerin görev ve sorumlulukları
-Mimari proje/eki projelerin onama süreçleri
-Şantiye şefi hakkında yönetmelik bilgilendirilmesi
-Kotlandırmalar

05.06.2020 Cuma / Saat: 14.30-16.30
Eğitim konuları
-Yapı ruhsatı aşamasına kadar istenen belgelerin açıklanması/istenen belgeler
-Yol harcamalarına katılım bedelleri
-3194 sayılı Kanun'a  göre 26. madde proje onayı ve yapı ruhsatı işlemleri (Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılan/Yaptırılan Yapılar)
-Kamuya ait alanlarda kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan veya yaptırılacak olan ruhsata tabi olmayan yapılar
-Harç, ücret ve katılım bedeli muafiyetleri
-Yapı Müteahhitlerin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik kapsamında müteahhitlik yetki belgesi (YAMBİS)
-2464 sayılı Kanun kapsamında ruhsat harç ve ücretleri
-Yapı aplikasyon projesi
-Yapı denetim hizmet sözleşmesi, sözleşme süresi, sözleşme feshi ve sözleşmenin sona ermesine ilişkin esaslar
-MAKS sistemi üzerinde dikkat edilmesi gereken hususlar
-Yapı ruhsatı verildikten sonra dikkat edilmesi gereken hususlar
-MAKS ana ekran izahı
-İşyeri teslim tutanağının düzenlenmesi  ve hak edişler (Hizmet Bedelinin Tespiti)
-Yanan yıkılan yapılar formu niçin düzenlenir?
-Şantiye binaları
-İş bitime tutanağı/ekleri ve yapı kullanma izin belgesi/ekleri

09.06.2020 Salı / Saat: 14.30-16.30
Eğitim konuları
-Yapı Müteahhitlerin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik kapsamında  yetki belgesi numarasının iptali
-Elektronik haberleşme istasyonu (Baz istasyonları)
-Elektrik, su, kanalizasyon, haberleşme ve benzeri hizmetleri (3194 sayılı Kanun'un 30., 31. ve geçici maddeleri)
-Ruhsatsız/Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapılar (3194 sayılı Kanun 42. ve 32. madde uygulamaları)
-Yıkılacak Derecede Tehlikeli Yapılar/Metruk yapılar (3194 sayılı Kanun 39. madde uygulaması)

12.06.2020 Cuma / Saat: 14.30-16.30
Eğitim konuları
-Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik
-İstinat duvarları
-Eksik katlı bina yapma şartları
-Yapı ruhsatı gerekmeyen inşai faaliyetler
-Yapı sahibi, yapı müteahhidi, şantiye şefi ve yapı denetim değişmesi/fesih durumları
-Tadilat ruhsatları, bir parselde birden fazla blok varsa yapı ruhsatı durumu.
-Yenileme, yeniden yapı ruhsatı işlemleri
-Yapının denetimi Fenni Mesullu ise; iş ve işlemler.