20.01.2023

Yerelde İklim Değişikliği 101 Eğitim Programı Gerçekleşti

Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetim Akademisi (YYA), Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği Merkezi (SİM) ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) iş birliği ile 11-12 Ocak 2023 tarihlerinde Yerelde İklim Değişikliği 101 Eğitim Programı çevrimiçi olarak düzenlendi. Programda, Türkiye’nin farklı bölgelerinden belediyelerin yoğun katılımı ile iklim değişikliği üzerine teorik eğitimin yanı sıra, sera gazı envanteri ve yerel iklim eylem planı hazırlık süreçleri, bu konuda yararlanılabilecek uluslararası ağlar ve araçlar ve yerelde iklim değişikliği üzerine çalışmaları olan belediyelerin deneyimleri aktarıldı.

Program, TÜBİTAK MAM ekibi adına Hava Kalitesi ve Çevresel Gürültü Teknolojileri Araştırma Grubu Lideri Doç. Dr. Nesimi Özkurt ve MBB adına Çevre Yönetimi Koordinatörü Ahmet Cihat Kahraman’ın açılış konuşmalarıyla başladı. Eğitimin temelini oluşturan iklim değişikliği kavramına değinen Özkurt “İnsan yaşantısı için oluşan doğal riskler yıllar önce kuraklık, susuzluk, sel vb. terimler ile ifade edilirdi. Günümüzde de bu riskler gündemimizde olmakla birlikte, bilgi birikimimizin artması, toplumsal bilinçlenme ve aynı zamanda iletişim araçlarının da güçlenmesi ile çözümler daha yüksek sesle tartışılmaya başlandı. Günümüzde iklim değişikliği, iklim değişikliği kaynaklı risklerin belirlenmesi, iklim değişikliğine uyum gibi çok sayıda kavramı duymaya ve kullanmaya başladık.” ifadesiyle vurguladı. MBB Çevre Yönetimi Koordinatörü Ahmet Cihat Kahraman “İklim değişikliği politikalarında küresel sera gazı emisyonlarının %70’inden şehirler sorumlu” ifadesiyle yerel yönetimlerin mesuliyetine dikkat çekti.

Eğitimin ilk oturumu, TÜBİTAK MAM ekibinden Haldun Karan’ın iklim ve iklim değişikliğine ilişkin temel konuları kapsayan ‘İklim Değişikliğine Giriş’ eğitimi ile başladı. İklim değişikliğinin temelini içeren bu oturumda iklim biliminin tarihçesi, atmosfer yapısı, sera etkisi, iklim sistemindeki değişkenlikleri, iklim etkileri ve küresel iklim modelleri gibi çeşitli detaylar paylaşıldı. İkinci oturumda ise TÜBİTAK MAM ekibinden Gizem Çakmak tarafından Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS), Taraflar Konferansı (COP), Ulusal Katkı Beyanı gibi ulusal ve uluslararası süreçleri içeren bir sunumun ardından küresel sera gazlarına ilişkin bir giriş yapıldı.

Temel iklim ve çalışma süreçlerine yönelik paylaşımlardan sonra TÜBİTAK MAM eğitmenlerinden Deniz Sarı, Yerel İklim Eylem Planı ihtiyacına ve niçin yapıldığına değindi. Yerelde iklim değişikliği politikaları, ulusal hedefler, küresel amaçlara katkı, SECAP ve eylem planlarının hazırlanmasında ulusal ve uluslararası yöntem ve yaklaşımlar ele alınarak detaylı bir şekilde aktarıldı.

İlk günün son oturumunda ise belediye deneyim paylaşımlarına yer verilerek İzmit Belediyesinden Havva Açıkgöz, Kadıköy Belediyesinden Aynur Şule Sümer ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden Meriç Deniz tarafından iklim değişikliği çalışmaları ve stratejilerine ilişkin bilgi ve deneyimler aktarıldı.

İkinci gün TÜBİTAK MAM ekibinden Gizem Çakmak’ın anlatımıyla YİDEP hazırlıkları, ulusal ve uluslararası yöntem ve yaklaşımlar ile sera gazı azaltım stratejilerinin önemi ele alındı. Bu bağlamda, YİDEP planlama süreci, mevcut durum analizi, eylemlerin belirlenmesi, uygulama, izleme ve değerlendirme adımları detaylı bir şekilde işlendi. Eğitimin dördüncü oturumunda MBB Dış İlişkiler Kıdemli Uzmanı ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) Elçisi Özge Sivrikaya tarafından ‘Uluslararası Kent Ağları ve Araçları’ oturumunda uluslararası ağlar ve raporlama üzerine bir sunum yapıldı. İklim değişikliği ile ilgili farkındalık oluşturan ve harekete geçiren aynı zamanda yerelde iklim değişikliği raporlaması üzerine çalışan C40 Cities, ICLEI, CNCA gibi uluslararası ağ örnekleri paylaşıldı.

Eğitimin son oturumunda Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden Gülnaz Çelikyurt Uzuner tarafından İklim Değişikliği Eylem Planı hazırlık ve çalışma süreçleri, Nilüfer Belediyesinden Zerrin Güleş tarafından iklim çalışmaları ve Pendik Belediyesinden Zahit Aktuna tarafından Sera Gazı Envanteri raporu çalışmaları üzerine paylaşımlarda bulunuldu.

Kapak görseli: Markus Spiske

Diğer İçerikler Haberler