11.04.2017

Yerel Yönetim Akademisi, Eğitime Başladı

Yerel yönetimlerde hizmet kalitesinin arttırılması ve yerel yönetim personelinin interdisipliner bir yaklaşımla eğitilerek kurumsal kapasitenin geliştirilmesini hedefleyen Marmara Belediyeler Birliği kısa bir süre önce bünyesinde kurduğu Yerel Yönetim Akademisi ile eğitimlere başladı. Yrd. Doç.Dr. Ülkü Arıkboğa'nın program danışmanlığında yürütülen Akademi’nin ilk haftasında Medeniyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Prof. Dr. Bilal Eryılmaz' ın açılış dersinden sonra Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Bozlağan, Medeniyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Tarkan Oktay ve Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yerel Yönetimler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Erbay Arıkboğa seminer verdi.

Bu yıl 40. Kuruluş yıldönümünü kutlayan Marmara Belediyeler Birliği’nin (MBB), yerel yönetimlerdeki personelin daha nitelikli hale getirilmesi için kurduğu Yerel Yönetim Akademisi, eğitime başladı.

“Amacımız, Hizmet Kalitesinin Yükseltilmesi”
Akademi’nin açılışında konuşan  MBB Genel Sekreteri M. Cemil Arslan, amaçlarının, belediyelerdeki personelin niteliğinin arttırılarak hizmet kalitesinin yükseltilmesi olduğunu söyledi. Birlik Başkanı Recep Altepe'nin bu konudaki çabalarını heyecanla desteklediğini ve tekliflerini derhal Meclise sunarak karara dönüştürdüğünü, bu tür çabaların ancak güçlü liderlik desteği ile başarıya ulaşacağını, bu anlamda şanslı olduklarını belirten Arslan, " Bir kaç gün önce Şehir Politikaları Merkezimizin faaliyetini Turgut Cansever Sempozyumu ile başlattık. Şimdi de Yerel Yönetim Akademimizin Açılışını gerek yerel yönetim alanındaki uzmanlığı ve son dönemde yapılan reform çabalarındaki rolü gerekse Etik Kurulu Başkanı olarak gösterdiği çabalar ile hepimiz için çok değerli olan Bilal Eryılmaz Hocamızın dersi ile yapıyoruz. Bu aslında gitmek istediğimiz yönü gösteren sembolik bir mesajdır. Çok iş yapmak istiyoruz ancak bunu zerafetle, toplumsal ihtiyaç ve hassasiyetleri dikkate alarak ama mutlaka ahlak ve toplumsal mutabakatı önceleyerek yapmak istiyoruz ” dedi. Arslan, 4 hafta sürecek eğitimin sonunda katılımcılara sertifika verileceğini de sözlerine ekledi.


Belediyeciliğin Tarihi Gelişimi
Arslan’ın konuşmasının ardından ilk ders için, Medeniyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Bilal Eryılmaz söz aldı.

Dersine Türkiye’deki belediyeciliğin tarihi sürecini anlatarak giriş yapan Eryılmaz, yerel demokrasi pratiklerinin, ulusal düzeydeki demokrasi uygulamalarından daha önce ortaya çıktığını söyledi. Belediyeler bağlamında yerel yönetimlerin, orijin itibariyle sivil toplum kurumu olarak gelişmeye başladığını anlatan Eryılmaz, “Demokrasi uygulamalarının önce yerel yönetimler düzeyinde başlaması ve gelişmesi, onu daha sağlam ve kalıcı hale getirmiştir. Çünkü gerçek demokrasi, ancak yerel malzemelerle ve aşağıdan yukarıya doğru katılıma dayalı olarak kurulabilir ve sürdürülebilir” dedi.

“Kadınlar Siyasal Haklarını İlk Kez Belediye Seçimlerinde Kullanmıştır”
Kadınların ilk seçme hakkını 1930 belediye seçimlerinde kullandığını hatırlatan Prof. Dr. Eryılmaz, “Kadınların genel seçimlerde seçme ve seçilme hakkı elde edebilmesi 1934 yılında gerçekleşmiştir” dedi.  Belediyelerdeki demokratikleşmenin ülke genelindeki demokratikleşme ile yakın bir ilişki içinde olduğunu ifade eden Eryılmaz,  çok partili siyasal hayata geçişten hemen sonra belediyelerin demokratikleştirilmesi konusunda atılan en önemli adım, belediye meclisi seçim usulünün değiştirilmesi olmuştur” diye konuştu.

“Belediyeler İçin Uzmanlık ve Kariyer Sistemi Kurulmalı”

 1982 Anayasası'nın getirdiği en önemli yeniliğin büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim biçimleri getirilebilmesine olanak tanıması olduğunu anlatan Prof. Dr. Eryılmaz, “Demokrasinin gerekleri ile ekonominin avantajları arasında bir denge kurulmaya çalışılmıştır. Büyükşehir belediye modeli, büyük kentlerin sorunlarını hafifletmede yararlı bir düzenleme olmuştur. 1980'den sonra belediye gelirlerinde yapılan iyileştirmeler, belediyelerin çalışmalarına ivme kazandırmıştır” dedi.

Dersin sonunda katılımcıların sorularını da cevaplandıran Prof. Dr. Bilal Eryılmaz, belediye yönetimleri için  kariyer bir meslek olarak "uzmanlık" sistemi kurulması gerektiğini, bunun belediyelerin yönetici ihtiyacı için de çözüm olacağını söyledi. Eryılmaz, şehirleşmenin, özellikle de büyükşehir sayısının arttırılmasının en ücra köşelerdeki hizmet kalitesini arttıracağını da sözlerine ekledi.

Eryılmaz, yerel yönetimler alanında 2004 yılında başlayan reform çalışmalarının, Kamu Yönetimi Temel Kanunu'un veto edilmesi sebebiyle bütüncüllük konusunda sıkıntılar taşısa da; Kamu Yönetimi sistemimizin dayandığı Fransız sisteminden köklü bir ayrılış olduğunu ve bu yönüyle  pür milli bir reform olduğunu belirtti.

Belediyelerde Ekip Liderliği

MBB Yerel Yönetim Akademisi’nin öğleden sonraki bölümünde ise, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Bozlağan seminer verdi.

“Belediyelerde Ekip Liderliği” konulu bir sunum yapan Prof. Bozlağan belediyelerin bir değerler manzumesi üzerine kurulduğunu anlattı. Bu değerleri; özgürlük, eşitlik, katılım, etkililik ve refah olarak açıklayan Dekan Bozlağan “Eğer bu değerlerden birisi eksik olursa orada gerçek hizmetten söz etmek mümkün olmaz” dedi. Bu değerlerin yerel yönetimlerin anayasası olması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Bozlağan “Başkan dahil olmak üzere belediye encümeni, belediye meclisi ve belediye personelinin hepsi sadece ve sadece halk için çalışır. Çalışırken de bu değerlerden hiçbir zaman uzaklaşmaz” şeklinde konuştu.

Lider Kimdir?

Çoğu kişinin liderliği bir mevki ya da makama ulaşmak olarak algıladığını anlatan Prof. Dr. Recep Bozlağan, “Lider ruhlu insanlar, güçlerini makamdan değil, ahlaka uygun bir vizyon etrafında ekip çalışmasına dayalı bir sistem kurarak geliştirirler” dedi. Liderliğin doğuştan gelen bir özellik olduğunu anlatan Bozlağan, şunları söyledi:
“Kişiyi lider yapan onun tavır ve davranışlarıdır. Ayrıca takipçilerini geliştiren ve onları kendi konularının savunucusu yapan kişidir lider. Ne yapılacağını ve nasıl yapılacağını bilir. En önemli özelliği ise tutarlılıktır. Eğer bir kişide tutarlılık yoksa o kişiden lider olmasını beklemek hayalcilikten başka bir şey değildir.”
Bozlağan, liderliğin unsurlarını ise; güzel ahlak, bilgi donanım, vizyon, misyon, sistem, ekip ve motivasyon olarak sıraladı. Akademi’nin öğleden sonraki bölümü de soru cevaplarla sona erdi.

Türkiye’nin Yönetim Yapısı ve Yerel Yönetimler

Akademinin ikinci gününde eğitim İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tarkan Oktay’ın “Türkiye’nin Yönetim Yapısı ve Yerel Yönetimler” sunumuyla başladı.  Merkezden ve yerinden yönetim ilkelerini detaylı olarak anlatan Oktay, merkezden yönetimin sakıncalarına da değindi: “Merkezden yönetim halkın yönetime  katılmasını zayıflatır ve halkın problemlerle ilgili tüm tepkisinin merkezde toplanmasına neden olur.” Yerelleşme yani “adem-i merkeziyet” kavramlarını derinlemesine inceledikten sonra Türkiye’de yerel yönetimlerin gelişimini Osmanlı Döneminden başlayarak resmetti. Oktay sunumunu büyükşehir olan illerde yerel yönetim yapısının değişimini anlatarak tamamladı.

Belediyelerin yönetim yapısını ve organlar arası ilişkileri ise Marmara Üniversitesi’nden Doç. Dr. Erbay Arıkboğa anlattı.  Belediyelerin siyasi ve idari yapısını, farklı yerel yönetim modellerini, belediye organlarının temel işlevlerini aktardıktan sonra Arıkboğa organlar arası ilişkileri yasal-kurumsal, siyasal, bölgesel ve cinsiyet boyutuyla inceledi.

Yerel Yönetim Akademisi 6 Hafta Sürecek
 4 hafta sürecek olan Yerel Yönetim Akademisi’nde katılımcılara “Belediyelerde Ekip Liderliği”, “Türkiye’nin Yönetim Yapısı ve Yerel Yönetimler”, “Belediyelerin Yönetim Yapısı ve Organlar Arası İlişkiler”, “İmar ve Şehircilik”, “Kent ve Belediye Yönetimi: Deneyim Paylaşımı”, “Belediyelerde İhale Sistemi”, “Etkin İletişim”, “Gayrimenkul Yönetimi”, “Zaman Yönetimi”, “Çevre Sorunları ve Yönetimi”, “Hitabet ve Etkili Konuşma”, “Belediyelerde Mali Yönetim”, “Yerel Yönetimlerde İş Hukuku Uygulamaları”, “Afet Yönetimi” ve “Yerel Yönetimler ve Etik” konulu dersler verilecek.

Diğer İçerikler Haberler