13.12.2021

MBB, Uluslararası ve Ulusal Raporlara Katkı Sundu

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) 2021 yılında yayınlanan iki uluslararası ve bir ulusal rapora katkı sundu. Raporlarda MBB’nin Sürdürebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA) yönelik çalışmalarından bahsedildi.

Platforma ve Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi’nin (Council of European Municipalities and Regions - CEMR) birlikte hazırladığı ‘Avrupa Bölgeleri Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını Yerelleştiriyor: Covid-19 Zamanında Devamlılık ve Değişim’ (European Territories Localise The SDGs: Continuity and Change in Times of Covid-19) raporu, Marmara Belediyeler Birliği’nin de katkıları ile yayınlandı. 29 Avrupa ülkesinden 39 yerel ve bölgesel yönetim birliğiyle yapılan kapsamlı bir anketin sonuçlarından yola çıkan rapor, Avrupa çapında SKA farkındalığı, uygulaması ve raporlaması eğilimlerini belirlemeyi amaçlıyor. Rapora göre, SKA’nın hayata geçirilmesi için yerel ve bölgesel yönetim birliklerinin rolü kritik. Birliklerin, 2020 yılının getirdiği krizleri SKA’nın uygulanması açısından fırsata çevirebilme ve ‘daha iyiyi inşa edebilme’ yeteneği var. Bilgi sağlama, deneyim kazandırma ve bilgi paylaşma fırsatlarını oluşturan bu birlikler, aynı zamanda SKA ile çalışmanın yararları konusunda farkındalık yaratma açısından önem taşıyor. (İlgili rapora link üzerinden erişebilirsiniz.)

‘SKA'nın Yerelleştirilmesine Doğru: Şehirler ve Bölgeler Tarafından Yönlendirilen Sürdürülebilir ve Dirençli İyileştirme’ (Towards the Localization of the SDGs: Sustainable and Resilient Recovery Driven by Cities and Territories) başlıklı 5. Yerel ve Bölgesel Yönetim raporu, Yerel ve Bölgesel Yönetimler Küresel Görev Gücü (Global Taskforce of Local and Regional Governments) tarafından BM Sürdürülebilir Kalkınma Yüksek Düzeyli Siyasi Forumunda (UN High Level Political Forum) sunulmak için hazırlandı. Rapor, iyileştirmenin toplumun her kesimi için, adil, güvenli ve yeşil olması gerektiğini belirtiyor. Rapor, gündemlerin yerelleştirilmesinin ve yerel ve bölgesel yönetimler ile çok katmanlı yönetişimin önemini vurguluyor.

Rapora göre Türkiye, SKA’ları teşvik etmeye devam eden ve SKA’lar hakkında bilinç düzeyi artmakta olan ülkeler arasında konumlanıyor. MBB’nin ise SKA’ları yaygınlaştırma üzerine olan ‘Şehirler 2030: Yerelde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Eğitimi’ ve ‘Altın Karınca Ödülleri’ çalışmalarının altını çiziyor. İyi uygulamalar ve iyi uygulamaları paylaşma açısından Karatay (Konya), Sultanbeyli (İstanbul), Bakırköy (İstanbul) ve İzmir Belediyelerinin çalışmalarına değiniyor. Mülteciler için Covid-19 destek ve tedbirlerini uygularken okuryazarlık ve dil engellerini aşmaya yönelik çalışmaları için Gaziantep Belediyesinden, ve ‘Belediye Akademisi’ ile belediyeler arası işbirliğini arttırmayı ve iyi uygulamaları paylaşmayı teşvik ettiği için de Konya Belediyesinden bahsediyor. (İlgili rapora link üzerinden erişebilirsiniz.)

'Türkiye Cumhuriyeti Yeni Kentsel Gündemin Uygulamasına İlişkin Ulusal Rapor' (Progress in the Implementation of the New Urban Agenda), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlandı. Rapor, 2016 yılında Türkiye tarafından kabul edilen ‘Yeni Kentsel Gündem’ kapsamında hazırlanan ilk 4 yıllık ulusal rapor. Raporlama sürecine, MBB’nin de içinde bulunduğu çeşitli yerel ve bölgesel yönetim birlikleri, yerel yönetimler, STK’lar ve paydaş grupları katkı sağlamıştır. Sürdürebilir kentsel gelişmeyi hem merkezi hem de yerel düzeyde sağlamak amacıyla oluşturulan belge, paydaşların sürece doğrudan katılımının ve iş birliklerinin önemini belirtiyor.

Rapor, Türkiye’de bulunan 8 bölgesel yerel yönetim birliğinden biri olan MBB’nin çalışmalarına dikkat çekiyor. Yerel yönetimlerin kurumsal kapasitelerini geliştirmelerine yardımcı olmak için çevre yönetimi, kentleşme, göç ve sosyal uyum, yerel diploması, yerel kalkınma, kentsel teknolojiler ve inovasyon gibi konularda danışmanlık ve eğitim hizmetleri sağladığını ve ilgili paydaşları bir araya getirmek için çeşitli toplantılar ve etkinlik düzenlediğinin üzerinde duruyor. Kadınların, mültecilerin, çocukların ve özel gereksinimli bireylerin belediyelerin karar alma süreçlerine katılımını teşvik etmeye ve kapsayıcı politikalar uygulamaya yönelik projelerinden bahsediyor. Uluslararası düzeydeki yerel yönetim ağlarına üyeliği ve farklı ülkelerin yerel yönetimleri ile olan ilişkileri sayesinde, uluslararası iş birliği ve kapasite gelişimini desteklediğini belirtiyor. (İlgili rapora link üzerinden erişebilirsiniz.

Diğer İçerikler Haberler