03.10.2018

Değişen Kent, Mekân ve Biçim Kavramları İrdelendi

Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı (TNUM) II. Kentsel Morfoloji Sempozyumu Marmara Belediyeler Birliği’nin desteğiyle ve ”Değişken Kent, Mekân ve Biçim” ana temasıyla 31 Ekim- 2 Kasım 2018 tarihlerinde, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde gerçekleşti.

Açılışında Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Murat Gül, Marmara Belediyeler Birliği Şehir Planlama Koordinatörü Ezgi Küçük ve Sempozyum Koordinatörü Prof. Ayşe Sema Kubat’ın konuşmacı olduğu sempozyum; “değişim” olgusunun kent, mekân ve biçim üzerindeki etkilerini farklı ölçekler, tarihsel süreçler ve farklı yaklaşımlar doğrultusunda gündeme getirdi. Türkiye’de ve dünyadaki çeşitli dinamiklere bağlı olarak dönüşen kentlerin morfolojik yapıları üzerinden bir tartışma yakalayan sempozyum 3 gün boyunca 17 oturum ve 56 bildiri ile ilgilileri ile buluştu.

Özel oturumlarında Prof. Ayşe Sema Kubat, Prof. Cânâ Bilsel, Prof. Murat Güvenç ve Prof. Giuseppe Strappa ve Doç. Dr. Tolga Ünlü gibi mimarlık, şehir planlama ve kentsel morfoloji alanlarında yetkin isimlerin konuşmacı olduğu sempozyum tartışmaları şu alt temalar çerçevesinde gerçekleşti:

-Morfolojik Yapı Değişimi: Kuram ve Teknikler
- Kentsel Morfoloji ve Planlama/ Mimarlık/Tasarım
- Morfoloji Okulları, Analiz Teknikleri ve Sayısal Yöntemler
- Kent Formunda Tarihsel Değişi
- Kent Yapısında Üst Ölçekli Değişimler ve Kırsal Morfoloji
- Kentsel Büyüme ve Çeper Kuşaklar
- Kentsel Dönüşüm ve Yenileme
- Değişim ve Toplum, Aktörler ve Yönetim
- Kamusal Alan ve Mekânın Sosyal Kullanımı
- Kentsel Morfoloji ve Mekânsal Algı

İlk kez İngiliz, İtalyan ve Fransız okullarında kentleri ve mimari yapıları incelemek üzere geliştirilen kentsel morfoloji literatürü; mimar, şehir plancısı ve coğrafyacı araştırmacıların kentsel dokuyu bölge ölçeğinden parsel ölçeğine, mahalle ölçeğinden binaların oda ölçeğine kadar inebilen katmanlarda inceleyebilmesine olanak sağladı. Sempozyum kapanış oturumunda; ilerleyen dönemlerde kentsel morfoloji literatürünün Türkiye araştırmalarında literatüre kazandırılması için akademik araştırmaların yanı sıra, yerel yönetimler başta olmak üzere uygulamacılarla buluşması için ortak çalışmalar yapılmasının önemi vurgulandı.

Diğer İçerikler Haberler